Computers-Digitale Camera's-Laptops-Pda's-Gps-Printers-Herstellingen   
[Nederlands]
  Home
Algemene Voorwaarden Contact Hoe bestellen Privacy Openingstijden
Producten
Computers op maat . Ook andere merken leverbaar
Hard-en software alle onderdelen
Printers en inktpatronen (HP in stock)
Plasma en lcd tv's aan meeneemprijzen
Gps ,Pda's, digitale camera's,videocamera's
Netwerken ,bekabeld en draadloos
Herstellingen van alle computers, ook aan huis
Indien mogelijk gratis vervangcomputer

 

Extra
Algemene Voorwaarden
Fabrikanten
Openingstijden

 

Algemene Voorwaarden

VERKOOPS VOORWAARDEN


* De getoonde  prijzen zijn inclusief BTW ( 21 % )en
  exclusief  RECUPEL,AUVIBEL,BEBAT,REPROBEL
  Leveringskosten 15 euro zijn ten laste van de klant
  ongeacht het aantal collis of gewicht en enkel
  geldig in Belgie.
  Voor buitenlandse leveringen zal een  meerprijs
  berekend worden .              
* De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd
  op de thans geldende waarden van lonen,
  materialen en diensten. Indien deze wijzigingen
  ondergaan onafhankelijk van de wil van de
  verkoper,behoudt deze zich het recht voor de
  prijzen op evenredige wijze aan te  passen.
  Bestekken en prijsoffertes zijn vrijblijvend en
  verbinden de verkoper slechts na schriftelijke
  bevestiging.
* Elke door de klant gedane bestelling of opdracht
  verbindt deze laatste,doch verbindt BMCS slechts
  na schriftelijke bevestiging ervan.
  Ook electronische bestellingen van de klant
  dienen door BMCS steeds bevestigd te
  worden om verbindend te zijn.
* De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van
  inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend.
  Vertraging in de levering kan in geen geval
  aanleiding geven tot boete,schadevergoeding
  of ontbinding van de overeenkomst.
  Van voorgaande bepaling kan enkel
  afgeweken worden door middel van een
  uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst
  tussen partijen.
* Wij behouden ons het recht voor gedeeltelijke
  leveringen te doen,welke gedeeltelijke
  verkopen uitmaken.
  De gedeeltelijke levering van een bestelling
  kan de weigering tot betaling van de geleverde
  goederen niet rechtvaardigen.
* Onze facturen zijn betaalbaar op het adres
   van de verkoper , contant , zonder korting ,
  behoudens andersluidende overeenkomst.
* Tot aan de volledige voldoening van alle
  vorderingen blijven de geleverde goederen
  eigendom van de verkoper en kunnen deze in
  geval van niet tijdige betaling door de
  verkoper worden teruggevorderd.
* Betalingsvoorwaarden contant.
* Nalatigheidsintrest : 1% per maand plus een
  forfetaire schadevergoeding zonder
  ingebrekestelling ,van 10 % op jaarbasis,
  met een minimum van 123,95 € en een
  maximum van 1239 € .
  Deze bedragen dienen nog verhoogd met de
  rechtspleging-en inningskosten .
* Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbank
  van ons arrondissement bevoegd .
* Antwoordtijd voor klachten : 8 dagen.
* Indien de koper de goederen niet afhaalt op de
  hem meegedeelde datum,behouden wij ons het
  recht voor om na het verstrijken van een termijn
  van vijftien dagen, de overeenkomst als
  ontbonden te beschouwen en dit zonder
  voorafgaandelijke ingebrekestelling.
  De bewaring van de goederen in afwachting
  van levering of de afhaling,geschiedt op kosten
  en risico van de koper.              
* De overeenkomst kan door beide partijen zonder
  enige vergoeding worden beëindigd ingeval van
  onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge
  van overmacht, staking, lock-out,
  staking van de andere partij, e.d. …      
* Wij behouden ons tevens het recht voor om de
  overeenkomst van rechtswege en zonder
  voorafgaandelijke ingebrekestelling als
  ontbonden te beschouwen in geval van
  faillissement of kennelijk onvermogen
  van de klant.
          

GARANTIE VOORWAARDEN


1  Computers en randapparatuur

* Alleen tegen voorlegging van dit garantiebewijs
  kunt u een beroep doen op de hieronder
  omschreven garantie.
* De garantie vervalt indien de sticker van de
  verkoper met datum en handtekening  hierop
  is veranderd, doorgehaald, gescheurd,
  verwijderd of onleesbaar is gemaakt of door
  eigen toedoen schade is toegebracht
  aan het toestel.
* De garantieverplichting vervalt indien het apparaat
  onoordeelkundig of niet in overeenstemming
  met de gebruiksaanwijzing is gebruikt of door
  ondeskundigen of andere firma's reparaties
  aan het apparaat zijn verricht .
* Verzendingen van de goederen is op risico
  van de koper.
* Goederen dienen franco aan onze technische
  dienst opgestuurd te worden .
  Goederen met een aankoopprijs beneden
  20 EURO zullen enkel worden omgeruild indien
  het defect wordt vastgesteld binnen een
  tijdspanne van drie weken na de aankoop
* Wij respecteren de gebruikelijke
  Fabrikantwaarborgen van onze Leveranciers.
  Op alle totaal door ons samengestelde
  computersystemen: 1 Jaar waarborg
  uitgezonderd de verzending en eventuele
  verplaatsingskosten voor omruiling
  van defecte onderdelen.


2  Losse onderdelen

* Wij raden u aan om onderdelen steeds door onze
  technische dienst te laten installeren in verband
  met garantie en ondersteuning.
* De garantie op losse onderdelen is
  fabrieksgarantie ; omruilen gebeurt dus op
  voorwaarden en termijnen van de fabrikant
  en niet door BMCS.
* Indien de fabrikant van oordeel is dat het defect
  veroorzaakt is door een gebruikersfout vervalt
  de garantie. U loopt dus steeds een groot risico
  als U zelf losse onderdelen inbouwt.
* BMCS geeft geen telefonische ondersteuning
  voor monteren van losse onderdelen. U dient dus
  zelf over de nodige kennis te beschikken.
  Houd er ook rekening mee dat niet bij alle
  onderdelen handleidingen geleverd worden
  door de fabrikanten.


3  Software

* BMCS vervangt defecte software, maar door de
  technische evolutie van de software is het
  mogelijk dat deze niet geschikt is voor alle
  computers of dat er een grondige technische
  kennis vereist is voor de installatie.
  De klant dient dus vooraf na te gaan
  dat dit het geval is.
* Voor terugname van software wordt deze grondig
  getest door de technische dienst.
  Dit op de gebruikelijke termijn. Indien blijkt
  dat de software naar behoren werkt en de fout
  bij de gebruiker ligt, wordt de tijd in rekening
  gebracht die onze technische dienst besteed heeft
  aan het testen.
* Gezien de snelle evolutie op de softwaremarkt
  wordt software onder bovenvermelde
  voorwaarden maximum 14 dagen
  na aankoop vervangen.
* Op software is geen garantie als problemen door
  U zelf worden veroorzaakt door het installeren
  van conflicterende en/of illegale software.
* Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies
  van software en of data bij herinstallaties,
  de back-ups dienen door de klant zelf
  te worden uitgevoerd,of door onze diensten
  na overleg met de Klant en dit tegen betaling .
* Wij zijn NIET verantwoordelijk voor problemen
  met niet bij ons aangeschafte soft-of hardware.

 
Winkelwagen
Aantal Product
Winkelwagen

 

Aanbiedingen